Rehin Açığı Belgesi Şikayet

T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

 

Esas:  2016/840

Karar: 2016/2907

Karar Tarihi: 08.02.2016

 

İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET - REHNİN TUTARI BORCU ÖDEMEYE YETMEZSE ALACAKLININ KALAN ALACAĞINI İFLAS VEYA HACİZ YOLU İLE TAKİP EDEBİLECEĞİ - ŞİKAYETİN ESASI İNCELENEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

 

ÖZET: Rehin ile temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı, yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak, rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir. İcra takibinin ilgili kanun maddesine aykırı olduğu nedenine dayalı başvurunun İİK'nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup inceleme mercii icra mahkemesidir. Öte yandan bu husus kamu düzeninden olup süreye tabi değildir. O halde mahkemece, şikayetin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, aksi gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

(2004 S. K. m. 16, 45)

 

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Borçlunun, aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip sonuçlandırılmadan hakkında genel haciz yoluyla takip yapıldığını belirterek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece genel haciz yoluyla takipte mükerrerlik itirazının icra müdürlüğüne yapılması gerektiğinden bahisle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Başvurunun bu hali ile takibin İİK'nun 45. maddesine aykırı olduğu nedeniyle iptali talebinden ibarettir.

 

İİK'nun 45. maddesi gereğince rehin ile temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı, yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak, rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir.

 

İcra takibinin İİK'nun 45. maddesine aykırı olduğu nedenine dayalı başvurunun İİK'nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup inceleme mercii icra mahkemesidir. Öte yandan bu husus kamu düzeninden olup İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süreye tabi değildir.

 

O halde mahkemece, şikayetin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.